Przejdź do treści

Rodo

Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w Tech Studio S. C.

 

Szanowni Państwo,


na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), dalej RODO poniżej przedstawiam podstawowe informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Tech Studio S. C.


Ochrona Danych Osobowych


Witamy na naszej stronie internetowej. Tech Studio S. C. niezwykle poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą odpowiedzialny jest – Tech Studio S. C.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jaki operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.


Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych


Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u naszego Inspektora Ochrony Danych.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych


 • Pan Marcin Żuchowski

 • rodo@tech-studio.pl

 • pod naszym adresem pocztowym  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”


Państwa Prawa


Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:


 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, 15 RODO,

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 16 RODO,

 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,

 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,

 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.


Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.


Wniosek dostępny po kliknięciu w link  Zgłoszenie realizacji praw z zakresu ochrony danych osobowych.


W przypadku Państwa sprzeciwu nie przetwarzamy już Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna


 • Dane osobowe kontrahentów


Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach Tech Studio S. C. przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości.


 • Korespondencja


Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel.


 • Egzekucje według KPC, egzekucje Administracyjne i windykacje należności


Dane osób zebrane w celu dochodzenia roszczeń są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


 • Dane pracowników


Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


 • Dane kandydatów do pracy


Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w oparciu o ich zgodę. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji


 • Prowadzenie statystyk


Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. Dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO.


 • Dane stażystów, praktykantów, wolontariuszy


Dane te przetwarzamy w celu realizacji stażu, praktyki, wolontariatu w Tech Studio S. C. Dane przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisy umowy.


 • Działania marketingowe


Przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora na podstawie zgody Użytkownika (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO)


Okres Przechowywania Danych


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Tech Studio S. C., do obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Administratora, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach​.


Odbiorcy Danych Osobowych


Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). 

Zautomatyzowany proces decyzyjny


W naszym Podmiocie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowym 

Dodatkowe Informacje


Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2021 roku do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności. 

Klazula informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla interesantów
Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy
Klazula informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów
Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla stażystów praktykantów

Facebook